Buku-buku Bible
66 buah buku mula dari buku 1

perjanjian lama

1 kejadian
2 keluaran
3 imamat
4 bilangan
5 ulangan
6 yosua
7 hakim-hakim
8 rut
9 1 samuel
10 2 samuel
11 1 raja-raja
12 2 raja-raja
13 1 tawarikh
14 2 tawarikh
15 ezra
16 nehemia
17 ester
18 ayub
19 mazmur
20 bidalan
21 pengkhutbah
22 kidung agung
23 yesaya
24 yeremia
25 ratapan
26 yehezkiel
27 daniel
28 hosea
29 yoel
30 amos
31 obaja
32 yunus
33 mikha
34 nahum
35 habakuk
36 zefanya
37 hagai
38 zakaria
39 maleakhi

perjanjian baru

1. matius
2. markus
3. lukas
4. yahya
5. kisah rasul-rasul
6. roma
7. 1 korintus
8. 2 korintus
9. galatia
10. efesus
11. filipi
12. kolose
13. 1 tesalonika
14. 2 tesalonika
15. 1 timotius
16. 2 timotius
17 titus
18. filemon
19. ibrani
20. yakub
21. 1 petrus
22. 2 petrus
23. 1 yahya
24. 2 yahya
25. 3 yahya
26. yudas
27. wahyu
0 Responses